Интернет реклама УБС

11.02.14

Положення про Апарат Прем'єр-міністра України
Витяг


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2006 р. N 1451


ПОЛОЖЕННЯ

про Апарат Прем'єр-міністра України

1. Апарат Прем’єр-міністра України (далі — Апарат) є допоміжним органом у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України, що забезпечує здійснення Прем’єр-міністром України своїх повноважень і підпорядковується йому безпосередньо.

2. Апарат у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Апарату є забезпечення здійснення Прем’єр-міністром України своїх повноважень, які випливають з Конституції і законів України, формування та підтримання політичного іміджу Прем’єр-міністра України, забезпечення його зв’язків з Президентом України, Головою Верховної Ради України, лідерами політичних партій (блоків), керівниками органів державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, засобами масової інформації, посадовими особами іноземних держав та міжнародних організацій.

4. Відповідно до основних завдань, визначених цим Положенням, Апарат:
1) проводить моніторинг та аналіз ефективності реалізації Кабінетом Міністрів України політики в економічній, соціальній та інших сферах, за результатами якого готує Прем’єр-міністрові України висновки і рекомендації з питань формування урядової політики, в тому числі на основі пропозицій, що надходять від членів Кабінету Міністрів України;
2) проводить аналіз рішень, що приймаються Кабінетом Міністрів України, та інших документів, що підписуються Прем’єр-міністром України, з точки зору їх відповідності проголошеній політиці Уряду, впливу на політичну ситуацію в державі і прогнозування можливої реакції окремих верств населення, готує у разі потреби відповідні пропозиції;
3) бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань, що вносяться Прем’єр-міністром України на розгляд Кабінету Міністрів України;
4) здійснює експертизу проектів документів, що подаються на підпис Прем’єр-міністрові України, готує у разі потреби відповідні пропозиції;
5) опрацьовує кореспонденцію, що надходить на ім’я Прем’єр-міністра України, та готує в установленому порядку за результатами її розгляду проекти відповідних доручень;
6) забезпечує листування Прем’єр-міністра України з вищими посадовими особами іноземних держав та міжнародних організацій;
7) забезпечує та координує підготовку матеріалів для Прем’єр-міністра України до засідань Кабінету Міністрів України, нарад, зустрічей, оформляє за результатами таких нарад і зустрічей проекти відповідних протоколів та доручень;
8) здійснює інформаційне забезпечення діяльності Прем’єр-міністра України;
9) забезпечує формування та підтримання політичного іміджу Прем’єр-міністра України;
10) контролює виконання доручень Прем’єр-міністра України;
11) здійснює протокольне забезпечення офіційних заходів за участю Прем’єр-міністра України;
12) забезпечує та координує підготовку поточних і довгострокових робочих планів Прем’єр-міністра України, проведення нарад і зустрічей, здійснення закордонних візитів та поїздок по країні;
13) виконує інші функції відповідно до доручень Прем’єр-міністра України і покладених на Апарат завдань.

5. Апарат має право одержувати в установленому порядку від Секретаріату Кабінету Міністрів України, служб віце-прем’єр-міністрів, центральних і місцевих органів виконавчої влади документи та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6. Апарат у своїй діяльності взаємодіє із структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України, Секретаріату Президента України та Апарату Верховної Ради України, центральних і місцевих органів виконавчої влади.

7. До структури Апарату входять керівник Апарату, його перший заступник та заступники, група радників, помічників, наукових консультантів та референтів Прем’єр-міністра України, Прес-служба, Служба протоколу і канцелярія Прем’єр-міністра України.

8. Керівник Апарату призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України.
Керівник Апарату:
1) організовує роботу Апарату і несе персональну відповідальність перед Прем’єр-міністром України за виконання покладених на Апарат завдань;
2) здійснює розподіл обов’язків між першим заступником та заступниками керівника Апарату, затверджує положення про структурні підрозділи Апарату;
3) забезпечує у разі потреби доведення в установленому порядку доручень Прем’єр-міністра України до відповідних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів;
4) організовує проведення аналізу документів, які подаються на підпис Прем’єр-міністрові України, та вносить відповідні пропозиції;
5) подає на підпис Прем’єр-міністрові України документи з питань, що випливають з виконання покладених на Апарат завдань;
6) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України, робочих нарадах і зустрічах, що проводяться під головуванням Прем’єр-міністра України, інших заходах;
7) узагальнює та особисто подає Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо складання поточних та довгострокових планів його роботи;
8) виконує інші функції відповідно до цього Положення та доручень Прем’єр-міністра України.

9. Перший заступник та заступники керівника Апарату призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України на підставі пропозицій керівника Апарату.
Перший заступник та заступники керівника Апарату відповідно до розподілу функціональних обов’язків:
1) спрямовують, координують і контролюють роботу відповідних структурних підрозділів Апарату, погоджують положення про них, готують пропозиції з кадрових питань у зазначених підрозділах та щодо визначення їх структури;
2) беруть участь у здійсненні експертизи та підготовці пропозицій щодо проектів документів, які подаються на підпис Прем’єр-міністрові України;
3) виконують у межах своєї компетенції інші функції відповідно до доручень Прем’єр-міністра України та керівника Апарату.
Перший заступник керівника Апарату виконує обов’язки керівника Апарату у разі його відсутності.

10. У складі Апарату утворюється група радників, помічників, наукових консультантів та референтів Прем’єр-міністра України, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України на підставі пропозицій керівника Апарату.
Радники, помічники, наукові консультанти та референти Прем’єр-міністра України:
1) здійснюють експертне, прогнозно-аналітичне, організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Прем’єр-міністра України за відповідними напрямами;
2) здійснюють у разі потреби підготовку матеріалів для Прем’єр-міністра України до засідань Кабінету Міністрів України, нарад, зустрічей, а також для виступів Прем’єр-міністра України, доповідей тощо;
3) готують та подають Прем’єр-міністрові України висновки і рекомендації з питань формування урядової політики, впливу рішень, що приймаються Кабінетом Міністрів України, та інших документів, що підписуються Прем’єр-міністром України, на політичну ситуацію в державі і прогнозування можливої реакції окремих верств населення;
4) беруть участь у підготовці і проведенні нарад, зустрічей, закордонних візитів Прем’єр-міністра України та поїздок по країні, складають за їх результатами проекти відповідних доручень;
5) здійснюють експертизу проектів документів, що подаються на підпис Прем’єр-міністрові України;
6) виконують інші функції відповідно до доручень Прем’єр-міністра України та керівника Апарату.

11. Прес-секретар Прем’єр-міністра України та заступник прес-секретаря Прем’єр-міністра України призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України на підставі пропозицій керівника Апарату.
Прес-секретар Прем’єр-міністра України:
1) організовує роботу Прес-служби Кабінету Міністрів України та забезпечує виконання покладених на неї завдань;
2) забезпечує висвітлення в засобах масової інформації діяльності Кабінету Міністрів України та Прем’єр-міністра України, а також оприлюднення заяв і звернень Кабінету Міністрів України та Прем’єр-міністра України;
3) бере участь в інформаційному забезпеченні діяльності Прем’єр-міністра України, роз’ясненні через засоби масової інформації офіційної позиції Кабінету Міністрів України та Прем’єр-міністра України;
4) організовує прес-конференції, брифінги, зустрічі Прем’єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України з представниками засобів масової інформації;
5) виконує інші функції відповідно до доручень Прем’єр-міністра України, керівника Апарату та покладених на Прес-службу Кабінету Міністрів України завдань.
У разі відсутності прес-секретаря Прем’єр-міністра України його обов’язки виконує заступник прес-секретаря.

12. Керівник Служби протоколу Прем’єр-міністра України та заступник керівника Служби протоколу Прем’єр-міністра України призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України на підставі пропозицій керівника Апарату.
Керівник Служби протоколу Прем’єр-міністра України:
1) забезпечує проведення офіційних протокольних заходів за участю Прем’єр-міністра України;
2) забезпечує розроблення та виконання програм офіційних і робочих візитів Прем’єр-міністра України за кордон та поїздок по країні, програм візитів офіційних зарубіжних делегацій в Україну, які передбачають зустріч з Прем’єр-міністром України;
3) виконує інші функції відповідно до доручень Прем’єр-міністра України та керівника Апарату.
У разі відсутності керівника Служби протоколу Прем’єр-міністра України його обов’язки виконує заступник керівника Служби протоколу.

13. Керівники інших структурних підрозділів Апарату призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України на підставі пропозицій керівника Апарату.
Працівники Апарату, крім тих, що призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України, призначаються на посаду і звільняються з посади Міністром Кабінету Міністрів України за поданням керівника Апарату.

14. Граничну чисельність працівників Апарату затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України на підставі пропозицій керівника Апарату, погоджених з Міністром Кабінету Міністрів України, в межах граничної чисельності працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України.

15. Штатний розпис Апарату затверджує Міністр Кабінету Міністрів України за поданням керівника Апарату.

16. Апарат використовує в роботі бланк із своїм найменуванням.

Джерело: www.rada.gov.ua

Немає коментарів:

Дописати коментар