Интернет реклама УБС

30.10.14

Забезпечення розвитку оборонно-промислового комплексу та ВПК України


Прискорений технологічний розвиток оборонно-промислового комплексу (ОПК) є необхідною умовою вирішення довгострокових задач, що стоять перед Україною області оборони і безпеки.

Кінцева мета технологічного розвитку оборонно-промислового комплексу  - забезпечення оснащення Збройних Сил та інших силових структур новими зразками, типами та видами озброєння, військової та спеціальної техніки (ВСВТ) в необхідних кількостях в задані терміни.

Орієнтація на розвиток ОПК як багатопрофільного, високотехнологічного, диверсифікованого, економічно стійкого, конкурентоспроможного на внутрішньому і зовнішньому ринках військової та цивільної продукції промислового сектора економіки України створює передумови для маневру коштами на ключових напрямках науково-технічного розвитку,.

  В області оборони і безпеки цільове призначення ОПК як виробничого сектора - гарантовано забезпечувати оснащення Збройних Сил, інших військ, військових формувань і органів України сучасними зразками ВВСТ в необхідному обсязі.

Задачі ОПК в цивільній сфері визначаються, з одного боку, стратегічними викликами майбутнього десятиліття в сфері соціально-економічного та технологічного розвитку, в тому числі посиленням глобальної конкуренції, що охоплює ринки товарів, капіталів, технологій, робочої сили, що висуває нові вимоги до конкурентоспроможності, здатності до інноваційного оновлення та залученню інвестицій; підтриманням все більшою мірою конкурентних позицій у світовій економіці за рахунок якості професійних кадрів, що вимагає для забезпечення сталого розвитку росту продуктивності праці, модернізації і прискореного розвиток галузей, що визначають якість людського капіталу, перетворення середнього класу в домінуючу силу. З іншого боку - життєво-важливими інтересами України, в тому числі необхідністю формування науково-технологічного комплексу забезпечує глобальну спеціалізацію України на високотехнологічних ринках по ряду пріоритетних напрямів; структурної диверсифікації економіки на основі підвищення конкурентоспроможності переробної промисловості; підвищення ефективності використання первинних ресурсів (праці, енергоносіїв, матеріалів); підвищення якості життя населення.

Таким чином, при виборі пріоритетних напрямів розвитку ОПК до уваги повинні бути прийняті наступні чинники:

задачі забезпечення життєво важливих інтересів України у військовій сфері:

забезпечення обороноздатності в існуючій і прогнозованій системі загроз;

пошук шляхів вирішення енергетичної проблеми, враховуючи природно-кліматичні умови України;

створення швидкісного надійного дешевого транспорту, виходячи з географічних особливостей і територіальних масштабів країни;

вдосконалення засобів зв'язку і технологій телекомунікацій як необхідної умови розвитку сучасного високотехнологічного виробництва і забезпечення якості життя населення;

підтримання екологічної чистоти середовища життєдіяльності та ін .;
 

наявний в секторах науково-технічний заділ, інтелектуальний потенціал і досвід виробничого персоналу, досягнутий технологічний рівень розробок і виробленої продукції підтверджений реальною присутністю на світовому ринку наукомісткої продукції.

прогнозована на початок наступного десятиліття років зміна покоління ряду класів озброєнь, наприклад, літаків тактичної авіації, бронетанкової техніки, планований широкий вихід на ринок нових видів військової техніки, таких як зразки фронтового озброєння на нових фізичних принципах, бойові безпілотні авіаційні комплекси і т.п.
 

Розвиток ОПК може бути досягнутий за умови прийняття державою комплексу невідкладних заходів, в першу чергу - фінансових по підтримці науково-технологічного і виробничого потенціалу українського ОПК, а також розширення взаємовигідного науково-технологічного співробітництва у військово-технічній галузі з провідними західними державами.

Мають провестися 1-2 технологічні модернізації ВВСТ, в результаті яких на озброєнні стоятимуть ВВСТ 5-го і можливо 6-го поколінь, які реалізують сучасні концепції:

інтегрованих систем розвідки, зв'язку, управління, навігаційно-часового забезпечення;

інтегрованих систем засобів для парирування загроз на суші, в світовому океані, в повітряному і космічному просторі, універсалізації, інформатизації, інтелектуалізації засобів;

малогабаритних і надмалих засобів, насамперед у сфері розвідки, зв'язку, управління (робототехніка, в тому числі мікророботи);

інформаційно-керуючих, що моделюють, логістичних систем, систем навчання та тренажу.

За результатами аналізу позицій України на світовому ринку наукомісткої продукції та послуг, в числі пріоритетних галузей ОПК можуть розглядатися: авіабудування, ракетно-космічна промисловість, промисловість озброєнь і суднобудування.

Основними індикаторами успішної реалізації оптимального варіанта технологічного розвитку оборонно-промислового комплексу промисловості є:

Створення Державної програми озброєнь;

Збільшення частки України на світовому ринку військової авіації (фронтовий, навчально-бойових літаків і безпілотних літальних апаратів);

Збільшення частки України у виробництвы військово-транспортноъ авіаційної техніки;

Забезпечення частки України світового ринку військових кораблів і військово-морської техніки;
 
Розвиток сухопутних озброєнь, включаючи системи ППО і радіоелектронні комплекси різного призначення; Варіант технологічного розвитку ОПКХ, що арактеризується даними індикаторами  видається оптимальним, найбільшою мірою відповідним національним пріоритетам науково-технологічного розвитку та довгостроковим завданням в галузі забезпечення оборони і безпеки.

Реалізація даного варіанту технологічного розвитку сектора визначально залежить від подолання таких його системних проблем, як:

Невідповідність розміру і структури ОПК, а також рівня технологічного розвитку пвдприємств, що входять до нього завданням, які стоять перед ним;

Суттєвого відставання від світових лідерів з розвитку технологій в більшості областей, критично важливих для розробки і виробництва перспективних ВСВТ;

В числі домінуючих технологічних напрямів можна назвати:

Нові матеріали. В найближчі роки 90 відсотків матеріалів мають бути замінені принципово новими. Прогрес у створенні композиційних матеріалів, кераміки, матеріалів для мікроелектроніки та ін.

Гіперзвукові технології.

Технології управління фізичними полями у всіх діапазонах довжин хвиль.

Технології спрямованої енергії.

Технології інформаційно-технічної, інформаційно-психологічної і психофізичної дії.

Нанотехнології, наноматеріали, наносистемноа техніка.

Інформаційні, телекомунікаційні технології, технології імітації та моделювання, дистанційного навчання.

Одержувані науково-технічні результати і створювані технології також будуть використані для вирішення задач технологічного розвитку ОПК.

Загальною умовою реалізації сприятливого варіанта технологічного розвитку ОПК є переведення української економіки на інноваційний шлях розвитку та вирішення інших завдань. Зокрема, необхідною умовою є проведення державою глибокої реструктуризації оборонно-промислового комплексу, забезпечення високих темпів розвитку вітчизняної науки і освіти, суміжних галузей.

Досягнення кінцевих цілей технологічного розвитку ОПК і подолання існуючих в цій галузі системних проблем передбачають вирішення таких основних завдань:

створення інтегрованих структур, створення центрів компетенції за основними напрямками науково-технологічного розвитку ОПК, в тому числі на базі територіально-виробничих кластерів;

створення високоефективної системи корпоративного управління інтегрованими структурами в ОПК і суміжних областях;

оптимізація виробничих потужностей ОПК, в тому числі скорочення зайвих потужностей, дублюючих один одного однотипних виробництв;

визначення основних напрямів технологічної модернізації та розвитку науково-технічного та виробничого потенціалу інтегрованих структур ОПК, розробка відповідних довгострокових корпоративних стратегій та розгортання робіт з їх реалізації;

комплексна модернізація, реконструкція та технічне переозброєння підприємств ОПК;

підтримка, в разі необхідності, імпорту новітнього виробничого обладнання, необхідного для виробництва конкурентоспроможної продукції військового та цивільного призначення;


забезпечення рівня завантаження підприємств ОПК, що забезпечує достатню рентабельність виробництва;

вжиття заходів щодо підвищення якості та зниження собівартості продукції, що випускається;

забезпечення сектора інвестиціями, необхідні для здійснення технологічної модернізації та освоєння всього життєвого циклу виробництва перспективних зразків ВСВТ, а також конкурентоспроможної наукомісткої і високотехнологічної продукції цивільного призначення;

розробка, подальший розвиток і освоєння найважливіших технологій для забезпечення створення конкурентоспроможної продукції військового та цивільного призначення;

забезпечення доступу до відсутніх в Україні критичних технологій, необхідних для створення конкурентоспроможної на світовому ринку продукції військового та цивільного призначення.

проведення гнучкої політики міжнародного співробітництва, що поєднує закупівлі комплектуючих і технологій у світових лідерів виробництва відповідних систем і агрегатів, участь в технологічних ланцюжках зарубіжних виробників, входження в стратегічні альянси і спільні проекти з країнами, що створюють національну оборонну промисловість;

створення базових умов для ліквідації скорочення залежності України від зарубіжних виробників в області технологій, необхідних для створення перспективних зразків ВСВТ; 

розробка перспективних проектів основних типів ВСВТ і нових конкурентоспроможних видів продукції цивільного призначення;

проведення комплексу заходів з підготовки до освоєння виробництва перспективних зразків ВСВТ і нових видів продукції цивільного призначення;

законодавче та нормативно-правове забезпечення розвитку ОПК;

створення заново системи підготовки та перепідготовки кадрів для ОПК і суміжних виробництв.

Для досягнення кінцевої мети технологічного розвитку ОПК, пов'язаної із збереженням за Україною статусу одного зі світових лідерів в галузі військово-технічного співробітництва необхідно додаткове рішення наступних завдань:

забезпечення конкурентоспроможності по відношенню до продукції іноземних виробників в обраних для освоєння нішах світового ринку ВСВТ;

встановлення та забезпечення досягнення цільових орієнтирів продажів у відповідних сегментах світового ринку ВСВТ;


В цілому, технологічний розвиток оборонно-промислового комплексу здійснюється на основі реалізації проектного підходу при абсолютно домінуючої ролі держави. З урахуванням існуючих стартових умов і тенденцій, а також відбуваються в даний час в ОПК і суміжних областях процесів, це дозволяє оцінити ймовірність реалізації оптимального варіанта технологічного розвитку даного сектора української економіки як досить високу , але пов'язану з великим числом ризиків і невизначеностей різного роду.


Підготував Олександр Майстренко

Немає коментарів:

Дописати коментар