Интернет реклама УБС

08.11.20

Про Програму забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом (далі – Програма) має бути  розроблена органами місцевого самоврядування відповідно до статті 10 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», Указу Президента України від 29.03.2001 № 221 «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики», постанови Кабінету Міністрів України від 02.06.2000 № 885 «Про організацію житлового кредитування населення України», постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 «Про порядок надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла», постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 № 853 «Про затвердження Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла» та згідно з Статутом Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2000 № 1604.

Згідно з даними нормативними актами реалізація державної молодіжної політики  визначається як один з головних напрямів діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Однією з її складових частин є молодіжна житлова політика, яка зумовлює не тільки поліпшення умов життя міської молоді, але й сприяє створенню позитивних тенденцій в демографічній ситуації.

Підвищення добробуту населення в Україні, зокрема, посилення його соціального захисту та створення умов для всебічного розвитку особистості неможливі без вирішення житлової проблеми.

Створення гідних умов проживання молоді в Україні  аж бути неоціненним внеском держави та місцевих органів влади у підвищення продуктивності роботи молодих фахівців, що відповідно є запорукою розвитку усіх сфер життєдіяльності людини. Адже саме від молоді, її ініціативності, енергійності, можливості швидко та ефективно долучатись до вивчення та впровадження в життя новітніх технологій залежить розвиток та успішний поступ України на шляху до багатої та процвітаючої держави.

Досвід багатьох країн світу свідчить про значну ефективність і дієвість молодіжних житлових програм.

Сучасний етап розвитку програми пільгового молодіжного кредитування  характеризується тим, що потребує невідкладної допомоги і підтримки від органів місцевого самоврядування.

Важливим моментом має стати надходження коштів з місцевих  бюджетів на надання пільгових довготермінових кредитів та часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків на будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молоді, а також проведення певної роботи по залученню коштів з недержавних джерел фінансування.

Реалізація заходів щодо забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян має базуватись на досвіді функціонування в Україні молодіжних житлових комплексів, можливостях іпотечного кредитування, ресурсах вторинного ринку житла.

Житлова сфера є важливою складовою частиною економіки України, яка суттєво впливає на всі галузі господарства.  Низький рівень доходів значної кількості населення не відповідає вартості спорудження житла і не дає надії на вирішення своїх житлових проблем у сучасних умовах, призводить до відсутності платоспроможного попиту на житло.

За даними відділів обліку та розподілу житла міських рад в Україні на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, перебуває дуже велика кількість сімей, молоді сім’ї  зареєстровані в  регіональних управліннях Держмолодьжитла. Надзвичайно великиц обсяг потреб у забезпеченні житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян.

Більшість молодих сімей, які потребують поліпшення житлових умов, не мають можливості отримати доступ до ринку житла без бюджетної підтримки, тому проблема забезпечення молодих сімей житлом є дуже гострою та актуальною.

Останні роки просліджується тенденція постійного зростання вартості житла на первинному та вторинному ринках. Тому ринок житла, що склався на цей час, доступний переважно для громадян з високим рівнем доходу, які спроможні самостійно вирішити свої житлові проблеми.

Кредити комерційних банків внаслідок їх значної вартості є недоступними для більшості громадян та надаються переважно для придбання житла на вторинному ринку, що не сприяє будівництву нового житла.

Крім того, складною залишається демографічна ситуація. Недостатній рівень доходів та незадовільні житлові умови громадян призводять до міграційних процесів і відтоку висококваліфікованих фахівців та обмежують можливість народження дітей у сім'ях, які потребують поліпшення житлових умов.

Вирішення житлової проблеми  – це одна з головних умов повноцінного та гармонійного розвитку особистості, підвищення демографічної активності, підтримки будівельної галузі та сталого економічного розвитку територій.

Важливе значення у забезпеченні житлом громадян відіграють державні програми, однак вони не вирішують в повному обсязі житлові проблеми молодих сімей, одиноких молодих громадян. Це питання потребує фінансової підтримки шляхом залучення бюджетних коштів з бюджетів різних рівнів.

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом. За цією Програмою мають надаватись кредити, з державного бюджету, за рахунок місцевих коштів.

Водночас кількість бажаючих скористатися пільговими програмами є значно більшою, ніж кількість наданих кредитів за ці роки, тому це питання потребує постійної фінансової підтримки шляхом залучення бюджетних коштів на місцевому рівні.

Вирішення житлової проблеми молоді саме таким шляхом покликане стимулювати народжуваність і вже на протязі багатьох років викликає широкий інтерес серед даної категорії населення

Метою Програми є створення умов для реалізації конституційного права громадян України на житло, зокрема молоді, шляхом надання їм пільгових довготермінових кредитів та часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, створення сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового будівництва, запровадження нових фінансово-кредитних механізмів, спрямованих на вирішення житлових проблем молоді, поліпшення демографічної ситуації (у зв’язку із наданням пільг під час отримання та користування кредитом у разі народження дітей).

ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Основні способи розв’язання проблеми забезпечення молоді житлом: зниження вартості будівництва житла для молоді; застосування низької, порівняно із комерційними банками, відсоткової ставки за кредитом; надання пільг молодим сім’ям у разі народження дітей; здешевлення кредитів комерційних банків за рахунок часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків.

Розв’язати проблему можливо шляхом:

- спрощення дозвільних та погоджувальних процедур під час будівництва житла у зв’язку із вдосконаленням нормативно-правового регулювання;

- формування громадської думки з питань житлового будівництва, солідарної участі держави, місцевих громад та населення у вирішенні житлової проблеми, містобудівних аспектів тощо через засоби масової інформації, проведення “круглих столів”, громадських слухань, участі громадян та громадських організацій в обговоренні проектів нормативних актів;

- зниження вартості будівництва житла шляхом: залучення до його будівництва інноваційних та енергозберігаючих технологій; виділення земельних ділянок для будівництва житла для молоді у районах міст із розвинутою інфраструктурою; залучення до будівництва житла для молоді коштів фізичних осіб та підприємств, установ, організацій;

- надання іпотечних кредитів під малий відсоток – від 3%;

- надання пільг щодо погашення іпотечного кредиту у разі народження молодими сім’ями дітей;

- здешевлення кредитів комерційних банків на житло шляхом часткової компенсації відсоткової ставки кредиту;

- надання пільгових іпотечних кредитів та часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків на нормативну площу житла - 21 кв. м загальної площі житла на кожного члена сім'ї та 20 кв. м загальної площі житла на усю сім'ю;

- розвитку системи молодіжних житлових комплексів, створення соціотехнополісів, діяльність яких спрямована на максимальну реалізацію творчого, інтелектуального та професійного потенціалу молоді;

- збільшення обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на іпотечне житлове кредитування та застосування фінансово-інвестиційного механізму підприємств, установ, організацій та коштів населення;

- організаційного забезпечення будівництва житла для молоді, зокрема: проектування квартир згідно з архітектурно-планувальними, конструктивними та технічними рішеннями, що відповідають параметрам такого житла; розроблення проектів житлових будинків, що відповідають економічним та енергозберігаючим вимогам;

- раціонального використання земель шляхом оптимізації щільності забудови;

- збільшення обсягів житлового будівництва за рахунок залучення коштів місцевих бюджетів та небюджетних джерел фінансування будівництва (фінансування ресурсами населення);

- збільшення обсягів сплати податків та обов’язкових відрахувань (забезпечення замовлень будівельних підприємств, виробників будматеріалів, банків, транспортних та інших суміжних підприємств, створення робочих місць);

- отримання коштів від повернення кредитів до місцевого бюджету в якості відновлювання ресурсу, що спрямовується на подальше виконання програми.

         Розпорядники бюджетних коштів визначаються під час затвердження Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Заходами Програми передбачається впровадження механізмів пільгового довготермінового кредитування молодих сімей, одиноких молодих громадян. Зазначені механізми передбачають надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям, одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, надання часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла із залучення коштів місцевого бюджету. Кредитуванням зможуть скористатися молоді сім’ї та одинокі молоді громадяни.

За участю держави реалізація заходів Програми має забезпечити житлом значну частину молодих сімей та одиноких молодих громадян, серед яких працівники бюджетної сфери, молоді спеціалісти, працівники освіти та охорони здоров’я, учасники бойових дій.

Виконання Програми дасть змогу вирішити такі важливі соціально-економічні завдання:

- створити умови стосовно доступності будівництва (придбання) житла для окремих категорій громадян, у тому числі учасників бойових дій, які потребують поліпшення житлових умов;

- збільшити обсяги житлового будівництва за рахунок залучення коштів бюджетів різних рівнів та небюджетних джерел фінансування (фінансових ресурсів населення);

- скоротити строк перебування громадян на квартирному обліку та збільшити частку громадян, які вирішують своє житлове питання;

- впровадити новий фінансово-інвестиційний механізм державної підтримки, спрямований на забезпечення максимальної ефективності використання державних коштів;

- підвищити технічний, економічний та організаційний рівень житлового будівництва;

- завершити будівництво житлових об’єктів з високим ступенем будівельної готовності;

- збільшити обсяги надходжень податків та обов’язкових відрахувань від будівельної галузі;

- створити умови для стабільної роботи підприємств будівельної галузі та збереження робочих місць;

- покращити соціально-економічний розвиток та демографічну ситуацію.

- створити умови для соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території;

Виконання Програми дасть змогу забезпечити житлом багато сімей, які перебувають на обліку, як такі, що потребують поліпшення житлових умов, шляхом будівництва житла.

Реалізація Програми має бути здійснена шляхом будівництва великої кількості багатоквартирних будинках. Багато молодих сімей та одиноких молодих громадян мають мати змогу отримати житло у цих будинках.

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування Програми має здійснюватись за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, власних коштів громадян, інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяги фінансування визначаються, виходячи із опосередкованої вартості будівництва – 1 кв. м загальної площі житла в регіоні, що визначається Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Конкретні обсяги фінансування за рахунок бюджетних коштів затверджуються щорічно відповідними бюджетами у межах наявного фінансового ресурсу.

Розпорядники бюджетних коштів визначаються під час затвердження Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік.

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Конкретні механізми реалізації Програми визначаються Положенням про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584, Порядком часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 № 853, та Положеннями про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла за рахунок коштів місцевих бюджетів, які мають бути розроблені органами місцевого самоврядування.

КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Регіональні управління Держмолодьжитла звітує раз на рік до 15 квітня  перед постійними комісіями місцевих рад з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку та подають до місцевих рад узагальнену інформацію про хід виконання Програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян.

Виконавці заходів, визначені у додатках  до Програми, щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, надають відповідальним виконавцям Програми інформацію про хід виконання заходів Програми.


Підготував Олександр МайстренкоНемає коментарів:

Дописати коментар