Интернет реклама УБС

05.08.15

Виховна робота з боржником

Боржники - це люди, які взяли в борг або на збереження гроші кредитора і в зв'язку з цим взяли на себе зобов'язання повертати ці гроші, і тому зобов'язані з власної ініціативи, регулярно, самостійно виплачувати нормальну пристойну суму кредитору в рахунок погашення кредиту. Боржниками можуть бути і родичі, брати, сестри. Їхні проблеми різноманітні, вони пов'язані з бізнесом, роботою, навчанням, спілкуванням з колегами, родичами, друзями, з негативним громадською думкою про особу боржника, з його особистим негативним емоційним досвідом, включенням в асоціальні групи. У всіх цих людей до початку виховного впливу на них з метою спонукати їх платити за боргами зазначалося стійке небажання це робити, воно сприймалося боржником як нормальне, відповідне його установкам. З досвіду аналізу боржників, які не сплачують гроші в рахунок своїх боргів кредитору, вони мають різні варіанти небажання віддавати кому-небудь гроші, обмежений запас уявлень. У переважної більшості відзначаються такі риси соціально-психологічного статусу, як: відсутність самоаналізу та самоконтролю, несформованість здатності до співпереживання, відсутність у складі їхніх цілей і перспектив такої мети як сплата боргів, безпринципність, утриманські-споживча життєва позиція, вузьке коло духовних інтересів. Емоційна сфера нестійка: швидко і часом безпричинно міняється настрій. У більшості змінюється не тільки настрій, але і з'являється висока тривожність. Вони образливі, злі, насторожені, підозрілі, запальні, легко збудливі, "не відають, що творять". 

Тому стандартний підхід до організації індивідуальної роботи з такими боржниками не підходить. У роботі з ними необхідно вишукувати нові шляхи, удосконалювати форми і методи персональної роботи, щоб вихованець не тільки слухав, але й чув душею і серцем чого від нього хоче представник кредитора, усвідомлено розумів пропоновані до нього вимоги. 

У даній роботі зібраний теоретичний і практичний матеріал, по індивідуальній виховній роботі з боржниками. 

Методи виховання - це способи впливу вихователя на свідомість боржників, їх волю і почуття з метою формування у них певних переконань і навичок. Існує класифікація методів виховання, яка, однак, складена досить умовно. Причина цього полягає в тому, що кожен з методів окремо, найчастіше, не застосовується, а використовується, так званий, комплексний вплив на боржників за допомогою декількох методів одночасно. Виділимо основні методи виховання. 
Методи, що сприяють формуванню переконань. Вони застосовуються в тому випадку, якщо людині необхідно повідомити нову інформацію, пояснити що-небудь або по-особливому впливати на його свідомість. Провідну роль у цій групі методів відіграють методи словесного переконання.Застосування цих методів на практиці призводить до появи спеціальних форм виховання. 


Фронтальна бесіда на виховну тему (етична бесіда).

Такі бесіди зазвичай проводяться представником кредитора. Одним з видів етичної бесіди служить виховна робота, направлена на переконання боржників в неправильності поведінки з ухилення від сплати боргів, імітації оплат, відмови від сплати грошей в рахунок боргу. Сутність проступків виявляється на основі аналогії і співставлення з іншими подібними проступками, негативна оцінка яких не викликає у боржників сумніви.

Індивідуальна бесіда з окремими боржниками. Це найбільш складна форма виховання. Основна умова проведення подібної бесіди - відсутність психологічного бар'єру між боржником і представником кредитора. Тільки в цьому випадку індивідуальна бесіда позитивно вплине на виховний процес.

Методи, що сприяють виробленню навичок і звичок правильної поведінки. Ці методи мають свої форми виховання:
1) проведення виховних вправ. Вправа (у вихованні) - це створення представником кредитора такій ситуації, в якій боржник проявляє свої навички правильної поведінки. Наприклад, коли боржники висловлюють реальну готовність платити гроші кредитору в рахунок повернення боргів.Тим самим, боржники вчаться поважати кредитора;
2) доручення принести гроші кредитору. Таким способом на практиці можна перевірити ті моральні та етичні принципи, які повинен був засвоїти боржник в ході словесного переконання;
3) перемикання - форма виховання, спрямована на відучення боржників від шкідливих звичок імітацій сплати боргів, обману кредитора, і їх перемикання на реальне виконання зобов'язань.
Методи стимулювання боржників. Перелічимо основні форми роботи з боржниками в рамках даних методів:
1) заохочення. Мають виховну цінність тільки при раціональному їх застосуванні. Найпоширеніші форми заохочення - це похвала, грошова винагорода або зменшення боргових зобов'язань;
2) покарання. Для того, щоб воно було ефективним, покарання має бути усвідомлене як справедливе та залужене.

Організація індивідуальної виховної роботи

Проблема формування готовності боржників до сплати кредитору своїх боргів стоїть гостро перед усіма.

Важке економічне становище країни, крах колишнього світогляду і несформованість нового, відсутність належних знань і умінь жити і працювати в умовах конкурентного і високопродуктивного виробництва - все це призвело наше суспільство до серйозних труднощів і внутрішніх конфліктів.

Особливо важко в цей період виявилося боржникам по кредитах. Серед них посилився нігілізм, демонстративна і з викликом по відношенню до кредитора поведінка, частіше і в крайніх формах стали виявлятися жорсткість і агресивність. Різко зросла злочинність.

Тому головне завдання роботи з боржниками полягає в умінні зрозуміти нові вимоги суспільства до людей, які мають грошові зобов'язання перед кредитором, допомогти їм знайти своє гідне місце в питанні сплати боргів, мінімізувати труднощі пристосування, вберегти від невірного шляху.

Людина - центральна фігура в будь-якому процесі. Від її духовних, морально-етичних, ділових якостей залежить її подальше життя. У зв'язку з цим зростає значення і необхідність активної, дієвої, цілеспрямованої і систематичної виховної роботи по стимулюванню готовності людини повертати взяті нею у кредит гроші.

Питання корекції поведінки мають особливе значення в процесі повернення боргів і відрізняються своєю специфікою.

Однією зі складових у виховному процесі є індивідуально-виховна робота. У цій важливій справі кожен представник кредитора повинен визначити ступінь своєї участі у виховному процесі, в роботі з боржниками.

Індивідуальний підхід у виховній роботі - це не просте спілкування з боржниками, це мистецтво, майстерність. Виконання цього завдання багато в чому залежить від уміння представника кредитора організувати і вести індивідуально-виховну роботу, терпіння і бажання досягти конкретного результату. Знання індивідуальних особливостей боржників допомагають якісно вирішити виховні завдання. Правильно організована індивідуальна робота сприяє формуванню моральної культури, здатності до самоорганізації.

Для вмілого прогнозування виховного процесу, досягнення певного рівня вихованості боржників, які мають несплачені кредити, необходімо вивчити і знати причини їх вчинків, навчитися управляти їх поведінкою. Успіх у виховній роботі залежить багато в чому від того, чи зуміє представник кредитора при виборі засобів впливу на боржника знайти ключ до розуму і серця, врахувати властиві конкретному боржнику риси характеру, психологічні особливості, життєвий досвід, допомогти розкрити і реалізувати свої можливості.

Під індивідуально-виховною роботою розуміється система виховних впливів по відношенню до кожного боржника, спрямована на максимально доцільний облік його вікових, соціальних та індивідуально-психологічних особливостей з метою сприяти сплаті боржниками своїх боргів.

Система індивідуальної виховної роботи включає в себе:

Суб'єкта діяльності (представника кредитора, це може бути і просто небайдужий громадянин) і об'єкта індивідуальної виховної роботи (конкретного боржника)

Мета і завдання індивідуальної виховної роботи;
Планування
Вивчення та врахування індивідуальних особливостей боржників.
Вибір оптимальних форм, методів і прийомів виховного впливу для формування у вихованця суспільно-позитивних якостей та їх розвитку.

Навчання практиці індивідуальної виховної роботи;
Контроль, корекція виховних впливів.

Мета і завдання індивідуальної виховної роботи формуються:

на основі всебічного знання і врахування індивідуальних особливостей вихованців, вивчення їх особистісних якостей, його сильних і слабких сторін;
здійснюється вибір оптимальних форм, методів, прийомів виховного впливу з метою формування у боржника необхідних суспільно-позитивних якостей та їх подальшого розвитку, надання допомоги в усуненні причин наявних у них недоліків;
систематичних аналіз досягнутих результатів з метою корекції індивідуального впливу або його видозміни, коли робота недостатньо ефективна.


Мета і завдання індивідуальної виховної роботи:

Забезпечити корекцію, навчання і виховання.
Створити психолого-соціальні умови для успішного вирішення виниклих проблем з кредитною заборгованістю.
Виявлення психологічних і соціальних причин порушення міжособистісних відносин в парі боржник-кредитор.
Організація та проведення заходів з корекції спотворених моральних уявлень боржників, відхилень у розвитку емоційно-вольової сфери, характерологічних особливостей їх особистості:
Вивчення особистісних особливостей боржників
Діагностика та корекція відхилень в особистісному розвитку (тривожність, агресивність, та інші прояви).
Корекція почуття неповноцінності, невпевненості в своїх силах, стабілізація самооцінки.
Допомога у подолання проблем, пов'язаних з особливостями фінансового зростання боржників.
Допомога в оволодінні методами самовиховання, розвитку самостійності.
Розвиток форм, засобів і способів спілкування.
Робота з подолання імітаційних та обманних поведінкових проявів у боржників.

Основні принципи індивідуальної виховної роботи:

Повсякденна увага кожному боржнику, що поєднується із високою вимогливістю і турботою про його життя, побут, дозвілля.
Всі вимоги повинні бути конкретними, зрозумілими і певними.
Органічно поєднуватися з повагою до людей.
Дотримання почуття міри в критиці недоліків вихованця і опора на його позитивні якості. Критика повинна бути принциповою, доброзичливою. Критикувати можна вчинки, але не особистість.
Підхід до боржника повинен бути з "оптимістичною гіпотезою", глибокою вірою в нього.
Недопущення стихійності і самопливу у відборі та використанні шляхів і засобів у вирішенні виховних завдань.
Оперативно реагувати на поведінку кожного боржника.
Оперативно змінювати форми і методи впливу на особистість при необхідності;
Планомірність в справі надання виховного впливу на недобросовісних боржників.
Наступність і узгодженість виховних впливів.

Методи і форми індивідуальної виховної роботи.

Методи виховного впливу - це конкретні шляхи і способи досягнення певної мети, сукупність засобів, прийомів, способів впливу на свідомість, почуття, волю, поведінку з метою формування необхідних якостей.


Індивідуальна виховна робота з боржниками ведеться за наступними напрямками:

Вивчення документів особової справи.
Ознайомча бесіда. У ході бесіди необхідно показати дружнє ставлення до вихованця, проявити щирий інтерес, заохочувати прагнення людини розповісти про себе. У ході бесіди бажано не робити будь-яких записів (допускається записати адресу, дані про бізнес, наявність рухомої і нерухомої власності, родичів, колег, друзів).
Безпосереднє вивчення здійснюється в ході бесіди, спостереження, змодельованої ситуації, спільної діяльності.
Психологічне вивчення та рекомендації щодо спільної виховної роботи з боржником.
Використання покарань: осуд, догана, позбавлення можливості задоволення другорядних потреб, обговорення на виховній спільної з декількома представниками кредитора зустрічі.

Облік порушень поведінки.
Негайне реагування на порушення поведінки.
Використання заохочень: подяка, зменшення суми боргу.

Використання екрану самоорганізації.
Групові корекційні виховні заняття.

Шефська робота:
Моделювання проблемних ситуацій.
Використання критики, взаємоконтролю боржників один за одним.

Навчання конкретним соціальним навичкам (практичні заняття).

Виховання успіхом.
Характер бесід залежить від обставин: ознайомча, вирішальна виховні завдання, екстрена. Цілі ознайомчої бесіди: отримати враження про бізнес, сім'ю, рівні сімейних відносин, сформованості фінансових здібностей, рівні вихованості, стан психо-емоційної сфери, особистісних якостей вихованця.

Індивідуальна робота ведеться планово. Це дозволяє систематизувати роботу з вихованцями, не випустити з поля індивідуального впливу жодного боржника. Індивідуальна робота ведеться відповідно до корекційних маршрутів для кожного вихованця, графіку індивідуальної роботи. Попутно йде і групова робота щодо прищеплювання моральних якостей, навчання етичним нормам, виховання законослухняності та правової культури, співпраці, здійснюється виховання під час групових виховних заходів, які проводяться регулярно відповідно до циклів групових виховних занять.

На наступному етапі індивідуальної виховної роботи вирішуються завдання корекційної роботи. Починається корекційна виховна робота з дослідження особистості боржника), яке включає вивчення первинної характеристики вихованця, діагностика стану, емоційно-вольової сфери, фінансових здібностей, рівня агресивності, тривожності. Отримавши перші дані про боржника, представники кредитора намічають певні напрямки корекційної роботи, результати цієї роботи фіксуються в спеціальних файлах індивідуальної роботи. У них простежується динаміка змін у поведінці боржника, намічаються подальші шляхи виховного впливу. Вихователі простежують динаміку змін в поведінці, емоційному стані, розвитку фінансових здібностей кожного місяця. Щодня виставляються оцінки для самоорганізації боржників. Для оцінювання успішності оволодіння прийомами самоорганізації беруться дані про ставлення до  своїх обов'язків вихованця, відношення до бізнесу, до колег, виконання вимог кредитора, стан фінансової дисципліни за кожен прожитий день.

Вихователі в характеристиці враховують такі результати спостережень, змін особистісного зростання:

Взаємовідносини з кредитором, культура поведінки та спілкування.
Ставлення до зовнішнього вигляду, мовна культура.
Як орієнтується в різних життєвих ситуаціях.
Переважаючі емоційні стани.
Розвиток вольових якостей.
Ставлення до дорученої справи.
Моральна культура.
Ставлення до батьків, рідних.
Відношення до самого себе.
Зміни в поведінці, досягнення, що не вдалося зробити.
Порушення в поведінці.
Заохочення.
Методи корекції на наступний період.

Представник кредитора в своїй характеристиці, яка також записується у файл індивідуальної роботи з вихованцем, враховує наступне:

Як ставиться до необхідності регулярної оплати необхідної кількості грошей в рахунок оплати боргів кредитору? Чи виявляє інтерес до виховних занять з ним, допитливість, творчий підхід до проблеми.

Рівень розвитку фінансових здібностей.
Здатність працювати самостійно
Причини поганої оплати кредиторської заборгованості: занедбаність оплат, невміння заробляти гроші, небажання, відсутність сили волі, лінь.
Працездатність.
Мотивація оплат за кредитами
Стійкість матеріальних інтересів.
Методи корекції на наступний період.
Інформаційна запис про боржника охоплює наступні характеристики:

Прояв інтересу до заробляння грошей і повернення взятих кредитів.
Придбані практичні навички
Мотиви ставлення до доручень заплатити гроші кредитору.
Сформованість культури оплат.
Здатність до взаємодопомоги.
Ощадливість, розважливість, жадібність, в які моменти проявляються.
Прагнення до оволодіння професією
Активність в бізнесі, схильність до неробства, утриманства.
Характеристика особистості боржника складається за такими напрямками:

Стан емоційно-вольової сфери.
Рівень тривожності.
Рівень агресивності.
Моральна культури.
Самооцінка.
Рівень домагань.
Товариськість
Самокритичність
Прагнення до успіху.
Розвиток вольових якостей
Самоконтроль


Методи корекції.
Виховна робота проводиться за такими напрямами: виявлення індивідуальних якостей боржника, консультування, корекційно-розвиваюча робота, профілактика, індивідуальна робота.

Представниками кредитора ведуться індивідуальні карти боржників, в яких фіксуються дані вивчення стану фінансової та емоційної сфери, особистісних особливостей: діагностика темпераменту, типів акцентуації, самооцінки, тривожності, визначення рівня агресії, тривожності, мотивації навчання, орієнтації на віддачу грошей кредитору. Після вивчення складаються рекомендації щодо подальшої виховної роботи з боржниками, щодо їх подальшої адаптації.

Питання індивідуальної корекційної роботи з визначення для кожного вихованця свого корекційного маршруту розглядаються підрозділом представників кредитора.

Особлива увага приділяється новим боржникам. Результати їх адаптації заслуховуються на засіданнях ППК в періоди 3-х і 6 міс. терміну перебування в статусі боржника.
У процесі виховання необхідно завести наступні файли:

1. Карта індивідуальної роботи в якій знайдуть своє відображення висновок представника кредитора, рішення ППК про зміну корекційного маршруту, необхідна корекційно-розвиваюча робота, прогноз подальшого розвитку.

2. Напрями корекційної роботи на наступний період - необхідність корекції агресивних станів, розвитку товариськості, вольових якостей, моральності, організованості, контролю над емоціями, корекція акцентуації, самопізнання і самооцінка, активність у сплаті боргу.

3. Файл індивідуального спостереження.

5. Рекомендації кредитора щодо організації виховної та корекційної роботи з боржником.

Ярослав ДмитренкоНемає коментарів:

Дописати коментар